اگر نمی دانیم کالایی قاچاق است یا نه، حکمش چیست؟
اگر برای مصرف شخصی از شهرستان بانه تلویزیون بیاوریم و ندانیم قاچاق است یا نه، حکمش چیست؟

باسمه تعالی

تا وقتی یقین به قاچاق بودن کالا ندارید، استفاده از آن اشکالی ندارد.

کد سایت fa2970