آیا انجام همۀ وصیت های اموات واجب است؟
آیا انجام همۀ وصیت های اموات واجب است؟

باسمه تعالی

1. وصایای مالی در یک سوم ماترک میت، پس از کسر دیون، نافذ است و انجامش واجب است و در بیشتر از این مقدار اجازۀ ورثه لازم است.

2. وصایای غیر مالی اگر نیازمند هزینه از ماترک نباشد، انجامش واجب است و اگر نیازمند هزینه است، در محدودۀ یک سوم ماترک نافذ و واجب است و بیش از آن نیاز به اجازۀ ورثه دارد.

کد سایت fa297
طبقه بندی موضوعی احکام اختصاصی وصیت