آیا به رشد قیمت زمین و خانه خمس تعلق می گیرد؟
منزل کلنگی داریم به ارزش تقریبی 700میلیون.با یک سازنده قرار داد مشارکن در ساخت بستیم. می خواهد منزل مارا 5 طبقه بسازد. در پایان طبق قرار داد به عنوان هزینۀ کار برای خودش 2 واحد بردارد و 3 واحد هم به عنوان سهم مالک زمین ساختمان به ما بدهد. با توجه به اینکه ارزش مالی زمان ساخته شدن منزل ما و نوساز شدن آن بعد از ساخت، بیش از قیمت قبلی آن یعنی 700 میلیون می شود. آیا به مقدار اضافه شدۀ آن خمس می گیرد؟ مثلاً ارزش 3 واحد نوساز ما بشود 900 میلیون. اگر بله چرا؟ مثلاً مابه التفاوت 700 تا 900 میلیون. شنیده ام زمین و خانه هر چقدر هم ترقی کنند، خمس ندارند.

باسمه تعالی

اگر با توجه به شأن و جایگاه خود و افراد تحت تکفلتان به واحد های مسکونی نوساز برای سکونت یا منافع آن ها مانند اجاره بها احتیاج دارید، به این واحد ها خمس تعلق نمی گیرد. آنکه گفته شده است به اصل زمین و خانه و رشد قیمت آن خمس تعلق نمی گیرد، در همین فرض است که این امور جزء مؤونۀ فرد باشد و به آن ها به معنای پیش گفته احتیاج داشته باشد.

کد سایت fa2967
طبقه بندی موضوعی مئونه|مسائل متفرقه خمس