آیا حق شفعه، بعد از اینکه فروشنده ملک مشاع فوت کرد و شریک وارث او نیز باشد، می تواند تقاضای حق شفعه کند یا خیر؟
آیا حق شفعه، بعد از اینکه فروشنده ملک مشاع، فوت کرد و شریک وارث او نیز باشد، می تواند تقاضای حق شفعه کند یا خیر؟

باسمه تعالی

شریک حق شفعه دارد؛ چه وارث، شریک دیگر باشد و چه نباشد.