اگر طلبه ای درسش را خوب می خواند اما سال های اول در اثر کم کاری در تجزیه و ترکیب مشکل دارد، آیا آن وجوهاتی که قبلاً گرفته مشکل دارد؟
اگر طلبه ای درسش را خوب بخواند و هر سال معدل بالایی داشته باشد اما سال های اول در اثر کم خواندن نحو و صرف (البته معدل بالایی داشته و ذهن خوبی دارد) در تجزیه و ترکیب مشکل دارد، آیا آن وجوهاتی که قبلاً گرفته مشکل دارد؟

باسمه تعالى
از این به بعد خوب درس بخواند وجوهاتی که گرفته و الان می گیرد حلال است.

کد سایت fa2944