در یک صندوق قرض الحسنه خانوادگی اگر قسمتی از سرمایه را طلا بخریم تا ارزش پول صندوق به مرور کم نشود، آیا اشکال شرعی دارد؟
در یک صندوق قرض الحسنه خانوادگی اگر قسمتی از سرمایه را طلا بخریم تا ارزش پول صندوق به مرور کم نشود، آیا اشکال شرعی دارد؟

باسمه تعالى

در صورتی که طبق مقررات صندوق مزبور این کار مجاز شمرده شده باشد، اشکال ندارد.

کد سایت fa2925
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه قرض