من در شب چهارشنبه نزدیکی کردم و ناخواسته باردار شدم. آیا دلیلی برای سقط جنین دارم؟
من در شب چهارشنبه نزدیکی کردم و ناخواسته باردار شدم. آیا دلیلی برای سقط جنین دارم؟

باسمه تعالى

زمان انعقاد نطفه به هیچ وجه مجوز شرعی برای سقط جنین نیست.

کد سایت fa2808
طبقه بندی موضوعی احکام پزشکی