هجرت به خارج از کشور برای ادامۀ تحصیل و زندگی در آن جا چه حکمی دارد؟
1. هجرت به خارج از کشور برای ادامۀ تحصیل چه حکمی دارد؟ 2. آیا آنجا می توان از گوشت هایی که در مغازه هایی با عنوان حلال مارکت به فروش می رسد استفاده کرد؟ 3. آیا پس از استفاده از توالت های فرنگی آن ها، با توجه به اینکه محفظه متصل به آب کر نیست انسان نجس می شود؟

باسمه تعالى
1. تحصیل در خارج از کشور اشکالی ندارد.
2. اگر مارک حلال از سوی مرجع مورد اعتمادی صادر شده است، می توان بر طبق آن عمل کرد.
3. تا زمانی که یقین به نجس شدن بر اثر اصابت نجس یا متنجس یا تماس با رطوبت سرایت کننده با آن ها ندارید، پاک محسوب می شوید.