آیا استفاده از مغز خودکاری که شکسته و در خیابان افتاده حلال است؟
آیا استفاده از مغز خودکاری که شکسته و در خیابان افتاده حلال است؟

باسمه تعالى

در مواردی که عرفاً مالک نسبت به یک مال اعراض کرده باشد؛ یعنی در عمل با بی اعتنایی و دور انداختن آن گویا دیگر آن مال را در ملک خود نمی داند، می توانید از آن مال استفاده کنید؛ هرچند احتیاط آن است که معادل قیمت آن را از سوی صاحبش صدقه دهید.

کد سایت fa2779
طبقه بندی موضوعی احکام اختصاصی