ما سرایداریم و در مدرسه زندگی می کنیم. مدتی پیش یکی از مدیران به دلیل غیر منطقی خواستار رفتن ما شد ولی پدرم زیر بار این ظلم نرفت. از نظر شرعی ماندن ما چه حکمی دارد؟
ما سرایداریم و در مدرسه زندگی می کنیم مدتی پیش یکی از مدیران که متاسفانه از خانواده ی شهدا بود به دلیل غیر منطقی خواستار رفتن ما شد ولی پدرم زیر بار این ظلم نرفت و از طرفی هم شرایط تخلیۀ آن مکان را هم نداریم مدیر نفوذ و قدرت داشت و آموزش و پرورش هم از او حمایت کرد و چون پدرم اصرار بر ماندن دارد دست به قطع گاز و ... زد. می خواهم بدانم از نظر شرعی ماندن ما چه حکمی دارد؟

باسمه تعالى
ساختمان مربوط به آموزش و پرورش است و اختیار آن با مدیران مربوطه است و شما باید پس از خواست آن ها مبنی بر تخلیه، آنجا را در اولین زمان ممکن تحویل دهید و در آن ساختمان تصرفی نکنید، هر چند اقدام آنها ظالمانه باشدالبته در حد ضرورت تصرفات شما جایز است.

کد سایت fa2721