اگر خانمی بعد از طلاق سه بار پریود شود ولی هنوز زمان عده به پایان نرسیده باشد می تواند ازدواج کند؟
اگر خانمی بعد از طلاق سه بار پریود شود ولی هنوز زمان عده به پایان نرسیده باشد می تواند ازدواج کند؟

باسمه تعالی

بنا بر فرض مذکور، عدۀ شما به پایان رسیده و می توانید ازدواج کنید. 

کد سایت fa2706
طبقه بندی موضوعی احکام عده طلاق|احکام عده