حکم استمناء برای شوهر چیست؟
اگر فردی به امر شوهرش در زمانی که شوهرش نیست، استمنا کند، به خاطر این که شوهرش از فیلم یا گفتن خاطره آن لذت ببرد، چه حکمی دارد؟

باسمه تعالى
اگر استمنا در برابر شوهر باشد به گونه ای که نوعی التذاذ شوهر محسوب شود، اشکالی ندارد و الا حرام است.