ما در خانه بچه ای داریم که هنگام نماز خواندن مهر را بر می دارد و به خاطر همین هم مهر را در دست می گیریم؛ آیا گرفتن مهر در دست اشکالی در نماز ایجاد می کند؟
ما در خانه بچه ای داریم که هنگام نماز خواندن مهر را بر می دارد و به خاطر همین هم مهر را در دست می گیریم؛ آیا گرفتن مهر در دست اشکالی در نماز ایجاد می کند؟

باسمه تعالی

اشکالی ندارد.

 

کد سایت fa268 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی مبطلات نماز