آیا از نظر شرعی پورسانت گرفتن در ازای تبلیغ و فروش محصول مشکل شرعی دارد؟
آیا از نظر شرعی پورسانت گرفتن در ازای تبلیغ و فروش محصول مشکل شرعی دارد؟

باسمه تعالى

اگر شرکتی که شما را برای تبلیغ محصول استخدام کرده است در قرارداد استخدام  از این کار یعنی گرفتن پورسانت منع نکرده است و شما تقلبی در معامله برای گرفتن پورسانت نمی کنید و قانونی را نقض نمی کنید، اشکالی ندارد.