آیا از نظر شرعی در مضاربه پرداخت دیر هنگام اصل سرمایه به صاحب سرمایه قابل قبول است؟
سرمایه ام را برای مضاربه به شخصی دادم و در طول یک سال هر دو به نسبت شصت به چهل از سود حاصله به طور علی الحساب برداشت داشتیم. ولی از فروردین امسال به علت ممنوع بودن وردود کالا، دچار مشکل شدیم و عامل از مرداد ماه امسال قادر به پرداخت سود نبوده و اصل پول را هم از دیماه در چند مرحله پرداخت خواهد کرد. آیا از نظر شرعی این دیر کرد پرداخت اصل پول قابل قبول است؟

باسمه تعالی

درصورتی که قرارداد فسخ شده یا مدت آن به پایان رسیده است، باید عامل در اسرع وقت اصل مال را باز گرداند و اگر بدون عذر تأخیر کند، گناه است؛ ولی خسارتی از بابت تأخیر بر عهده او نیست.

کد سایت fa2671
طبقه بندی موضوعی احکام مضاربه