شوهر زنی معتاد بوده و زنش را دو سال بدون دادن نفقه در خانه پدرش رها کرده است. آیا این زن می تواند ازدواجش را فسخ کند؟
خانمی که بواسطه اعتیاد شدید شوهرش به شیشه و توهم شدید چندین بار به مرگ تهدید شده است و چندباری هم به علل مختلف تا سرحد مرگ از وی آسیب دیده به طوری که به طور قطع امنیت جانی نداشته است و نیز عدم پرداخت نفقه و نداشتن محل سکونت برای زندگی مشترک بواسطه اقرار شوهر برای رفتن زن به خانه پدرش تا زمانی که محلی را برای سکونت محیا نماید ولی طی حدود 2 سال نه تنها نفقه پرداخت نکرده و محلی هم برای زندگی محیا نکرده بلکه همچنان اعتیاد دارد و حتی به خانم هم رجوع نکرده (دریغ از یک تماس تلفنی ) و خانم به صراحت بیان نماید که آن شخص را به هیچ عنوان به شوهری قبول ندارد و تحت هیچ شرایطی حاضر به زندگی با آن شخص نیست نکاحش فسخ شده محسوب میشود ؟ و همان اراده زن به فسخ و شوهر ندانستن آن شخص کافیست ؟

باسمه تعالى
اگر زن در ضمن عقد ازدواج برای خود حق طلاق به وکالت از شوهر را در فرض اعتیاد مرد شرط کرده باشد و واقعا طلاق را با رعایت شرایطش جاری کند، ازدواج پایان یافته و دیگر نمی تواند با شوهرش رابطه داشته باشد،  و برای ازدواج با شخص دیگر باید از زمان طلاق، عده طلاق نگه دارد و پس از پایان عده می تواند ازدواج کند.
البته اگر حق طلاقی برای زن در ضمن عقد قرار نداده باشند، وی فقط از طریق مراجعه به حاکم شرع و تقاضای طلاق و اجرای آن از سوی حاکم شرع می تواند از شوهر خود جدا شود و پس از انقضای عده طلاق با دیگری ازدواج نماید.

کد سایت fa2610
طبقه بندی موضوعی احکام اختصاصی طلاق