من در اروپا زندگی می کنم. آرم حلال روی مغازه ها یک گواهی نامه است که اگر مغازه ها این آرم را داشته باشند، طبق روال قانونی گوشت حلال است و آن ها موظف به ارائه گوشت حلال هستند. آیا من می توانم از این غذاها استفاده کنم؟
من در اروپا زندگی می کنم. آرم حلال روی مغازه ها یک گواهی نامه است که اگر مغازه ها این آرم را داشته باشند، طبق روال قانونی گوشت حلال است و آن ها موظف به ارائه گوشت حلال هستند. البته مسلمان های اینجا هم از این نوع رستورانها استفاده می کنند. با توجه به این شرط و این که از دین مغازه دار پرسیدن معمولا خیلی جالب نیست آیا من می توانم از این غذاها استفاده کنم؟

باسمه تعالى
استفاده از این گوشت ها جایز است.