آیا استفاده از کلاه گیس برای وضو و غسل اشکالی ایجاد می کند؟
جوانی هستم که به دلایلی همچون ریزش مو ناچارم از کلاه گیس استفاده کنم، آیا برای وضوء، غسل و بجا آوردن اعمالی همچون نماز و حج باید آن را بردارم؟ در حالی که می بایست هر دفعه چسبی را که با آن کلاه گیس را بر روی سر خود نگه داشته ام، برداشته و مسح کنم. این کار باعث عسر و حرج شدید برای اینجانب شده است و نیازمند آن است که هر دفعه چسب جدیدی استفاده کنم که از لحاظ اقتصادی و مشکلات دیگری نمی توانم این کار را انجام دهم؟

باسمه تعالی

1. اگر موی مصنوعی با چسب به پوست سر چسبیده باشد و کندن آن غیر ممکن یا همراه با عسر و حرج باشد و تمام جلوی سر (محل مسح) را پوشانده باشد، مسح بر روی آن جایز است و برای غسل شستن آن مجزی است و بعید نیست در احرام موجب کفاره نشود؛ هرچند اصل وجوب کفاره بنابر احتیاط واجب است و در هر حال ضرری برای صحت حج یا عمره ندارد. اما اگر موی مصنوعی برداشتن برای وضو یا غسل یا احرام ممکن باشد و عسر و حرج نداشته باشد، باید آن را بردارد.

2. اگر موی مصنوعی از اجزاء حیوان نجس یا غیر مأکول اللحم (حرام گوشت) نباشد، استفاده از آن در نماز اشکالی ندارد.

کد سایت fa26
طبقه بندی موضوعی وضو|اغسال|مسائل متفرقه حج