اگر مردی متوجه شود نامحرمی زنش را بغل کرده در اسلام چه حکمی دارد؟ آیا مرد حق طلاق دارد؟ آیا مهریه به زن تعلق می گیرد؟
اگر مردی متوجه شود نامحرمی زنش را به قصد شهوت بغل کرده و بوسیده در اسلام چه حکمی دارد؟ آیا مرد حق طلاق دارد؟ آیا مهریه به زن تعلق می گیرد؟

باسمه تعالى
1. زن. اگر به عمد و علم چنین کاری کرده است فعل حرام انجام داده و باید توبه کند.
2. مرد همواره می تواند زن خود را طلاق دهد.
3. در هر حال مهریه زن با این عمل ساقط نمی شود .

کد سایت fa2599