آیا برداشتن ابرو برای مردان جایز است؟
آیا برداشتن ابرو برای مردان جایز است؟

باسمه تعالی

برداشتن ابرو در مردان اشکالی ندارد؛ مگر این که عنوانی محرم مانند شباهت به زنان بر آن صدق کند که در این صورت حرام است.

کد سایت fa259
طبقه بندی موضوعی لباس و حجاب|روابط زن ومرد