حکم خوردن غذا (گوشت گاو و گوسفند، مرغ) در رستوران های خارجی چیست؟
حکم خوردن غذا (گوشت گاو و گوسفند، مرغ) در رستورانهایی که: 1) آرم حلال دارند (به انگلیسی یا عربی) 2) صاحب مغازه می گوید ذبح اسلامی دارد. اما درباره دین فروشنده اطلاعی ندارم 3) صاحب مغازه می گوید ذبح اسلامی دارد و فروشنده می گوید که مسلمان است چیست؟

باسمه تعالی
اگر کسی که می گوید مسلمان باشد یا  آن شخص از جهت صداقت مورد اعتماد باشد می توان به گفتۀ او عمل کرد و از آن گوشت ها استفاده کرد.

کد سایت fa2589