اگر پدر و مادری بین فرزندان خود فرق گذاشته و از این طریق باعث شوند حق یک فرزند ضایع گردد، تکلیف فرزندی که حقش ضایع شده چیست؟
اگر پدر و مادری بین فرزندان خود فرق گذاشته و از این طریق باعث شوند حق یک فرزند ضایع گردد، تکلیف فرزندی که حقش ضایع شده چیست؟ آیا در اسلام فقط والدین باید از فرزندان خود راضی باشند یا عکس آن هم مصداق دارد؟

باسمه تعالى 
همان گونه که پدر و مادر بر فرزندان حق دارند، فرزندان نیز بر پدر و مادر حق دارند.در فرض مزبور بهتر است فرزند والدین را عفو کند و از برکات آن بهره مند شود.

کد سایت fa2568
طبقه بندی موضوعی رابطه با والدین