اگر خانمی به مدت دو سال از همسرش به طور کامل جدا بوده و بعد از این مدت به صورت رسمی طلاق بگیرد، آیا برای ازدواج مجدد، نیاز به گذراندن عده هست؟
اگر خانمی به مدت دو سال از همسرش به طور کامل جدا بوده و بعد از این مدت به صورت رسمی طلاق بگیرد، آیا برای ازدواج مجدد، نیاز به گذراندن عده هست؟

باسمه تعالى

اگر در دوران ازدواج، هرچند یک بار، نزدیک کرده باشند، عده لازم است.

کد سایت fa2565
طبقه بندی موضوعی احکام عده طلاق|احکام عده