آیا خرید و فروش سیگار مشکلی دارد؟
آیا خرید و فروش سیگار مشکلی دارد؟

باسمه تعالى

فروش سیگار حرام است؛ مگر به معتادی که ترک سیگار برایش ضرر و حرج به همراه دارد. همچنین فروش سیگار به غیر مسلمان حرام نیست و بنا بر احتیاط واجب از فروش سیگار به آن دسته از اهل سنت که آن را حلال می دانند، پرهیز شود.

کد سایت fa2562