آیا در صورت بطلان اجاره، تصرف طرفین در مورد و مال الاجاره حرام است؟ اگر طرفین عقد به آن راضی باشند، چطور؟ اگر مورد این اجاره، خانه ای باشد، نماز خواندن در آن باطل است؟
آیا در صورت بطلان اجاره، تصرف طرفین در مورد و مال الاجاره حرام است؟ اگر طرفین عقد به آن راضی باشند، چطور؟ اگر مورد این اجاره، خانه ای باشد، نماز خواندن در آن باطل است؟

باسمه تعالى
با بطلان اجاره رضایتی که در اثر عقد ایجاد شده بود از بین می رود و تصرف در آن مال مورد معامله از این جهت جایز نیست اما اگر طرفین، جدای از عقد، راضی به تصرف در مال خود باشند، تصرفات طرفین اشکال ندارد. بنابراین نماز در خانۀ اجاره ای که اجارۀ آن باطل شده است، در صورتی صحیح است که مالک خانه، جدای از عقد اجاره، راضی به تصرف در خانه باشد.

کد سایت fa2526