آیا خمس به هدیه تعلق می گیرد؟
آیا خمس به هدیه تعلق می گیرد؟

باسمه تعالى

به هدیۀ کوچک اصلاً خمس تعلق نمی گیرد اما در هدیۀ بزرگ اگر تا سر سال خمسی یا تا یک سال پس از دریافت آن، جزء مؤونه* نشده باشد و چیزی از آن باقی بماند، به آن باقی مانده خمس تعلق می گیرد.

 

* مؤونه چیزی هایی است که یک فرد با توجه به شأن خود و افراد تحت تکفلتان به آن ها نیاز دارد.

کد سایت fa2524
طبقه بندی موضوعی نحوه محاسبه خمس