آیا عدم تطهیر نجاست حاصل از منی موجب بطلان روزه است؟
شب ماه رمضان اشتباه بزرگی کردم و با خودم کاری کردم که از من منی خارج شد ولی کمی قبل از اذان و بعد از پاک کردن کردن خود، تیمم کردم ولی لباسم را نتوانستم عوض کنم. آیا روزۀ من اشکال دارد؟ منی بر روی لباس خشک شده است.

باسمه تعالی

1. خارج کردن منی به شکل عمدی (استمنا) شرعا حرام و معصیت الهی است و بر هر مسلمانی واجب است که از آن پرهیز و در صورت ارتکاب توبه کند.

2. اگر امکان غسل در قبل از اذان صبح ندارید، واجب است که تیمم کنید.

3. نجاست بدن و لباس شما هیچ ضرری به روزۀ شما نمی زند و فقط به جهت خواندن نماز واجب است که تطهیر کنید.

4. اگر عین نجاست (مثل منی) خشک شود دیگر با برخورد به چیزی موجب سرایت نجاست نمی شود.

کد سایت fa250 کد بایگانی 0