گاهی در بین نماز فکر می کنم که رکوع نرفته و مستقیم سجده کرده ام، چه حکمی دارد؟
گاهی در بین نماز فکر می کنم که رکوع نرفته و مستقیم سجده کرده ام، چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

اگر فردی بعد از سجده در بجا آوردن رکوع شک کند، نباید به آن اعتناء کند.

کد سایت fa2480
طبقه بندی موضوعی شکیات