حکم ازدواج و طلاق بدون اذن ولی؟ و همچنین طلاق بدون شاهد چیست؟
اینجانب دختری 30 ساله هستم که 7 سال پیش با پسری بدون اذن پدر عقد دائم کردم .(طبق فتوای علما از آنجایی که مخالفت پدر به دلایل واهی مثل اینکه دامادم باید مهندس باشد و....بود )بنابراین نیازی به رضایت ایشان نبوده و ما خود صیغه عقد دائم خواندیم بدون حضور شاهد. اکنون پس از 7 سال خودمان صیغه طلاق خواندیم باز هم بدون حضور شاهد. آیا طلاقمان صحیح است و من می توانم ازدواج دیگری داشته باشم؟؟؟ از انجاییکه ازدواج و طلاقمان مخفیانه بوده آوردن 2 شاهد برایمان دشوار است.

باسمه تعالی

1. اگر عقد دائم صحیح شرعی اتفاق افتاده باشد، باید صیغۀ طلاق در حضور دو شاهد عادل جاری شود و طلاق بدون حضور دو شاهد عادل باطل است و زن از این جهت نمی تواند با شخص دیگری ازدواج کند.

2. برای توضیح بیشتر به آدرس های ذیل مراجعه فرمایید:

http://www.hadavi.info/fa/archive/question/fa112

http://www.hadavi.info/fa/archive/question/fa4754

http://www.hadavi.info/fa/archive/question/fa78