آیا اعلام اول ماه از شئون مرجع تقلید است یا از شئون ولی فقیه؟
آیا اعلام اول ماه از شئون مرجع تقلید است یا از شئون ولی فقیه؟

باسمه تعالی

در موارد که ثبوت اول ماه قمری آثار اجتماعی و حکومتی پیدا می کند، حکم کردن به اول ماه در حوزۀ ولایت فقیه حاکم (ولی فقیه) است. اما صرف اعلام اول ماه ـ نه حکم کردن ـ می تواند توسط سایر فقها و افراد مورد اعتماد نیز انجام شود.

 

 

کد سایت fa245