آیا به محل کسب و کار خمس تعلق می گیرد؟
آیا به محل کسب و کار خمس تعلق می گیرد؟

باسمه تعالی

محل کسب و کار، سرمایه شمرده می شود. بنابراین اگر از مال خمس داده شده و یا مالی که متعلق خمس نیست، تهیه شده باشد و نیز اگر از مال خمس داده نشده مانند درآمد سال، ساخته شده باشد ولی گذران زندگی متوقف بر آن باشد، اصل آن متعلق خمس نیست و فقط به منافع حاصل از تجارت در آن پس از فرا رسیدن سر سال یا پس از گذشت یک سال خمس تعلق می گیرد. اما اگر از مال خمس داده نشده مانند درآمد سال، ساخته شده باشد و گذران زندگی متوقف بر آن نباشد، پس از فرا رسیدن سر سال یا پس از گذشت یک سال به اصل آن نیز خمس تعلق می گیرد.

کد سایت fa2414
طبقه بندی موضوعی سرمایه