نظر اسلام در خصوص کار کردن یک فرد مسلمان برای حکومت طاغوت چیست؟
نظر اسلام در خصوص کار کردن یک فرد مسلمان برای حکومت طاغوت چیست؟ 1- آیا چنین کاری جایز است؟ 2- حال اگر این فرد بدین واسطه به دیگر مسلمانان کمک کند، چطور؟ اگر در ایالات متحده باشد وضع فرق می کند؟ 3- آیا تأمین وجوه و سرمایه از طرف حکومت طاغوت آن هم برای ساخت مسجد یا دیگر امور جایز خواهد بود؟

باسمه تعالی
١- کار کردن یا همکاری کردن با طاغوت جایز نیست، مگر این که به عنوان ثانوی مانند جلوگیری از ظلم یا کمک به مظلوم باشد.
٢- مکان تاثیری در حکم ندارد.
٣- گرفتن پول از طاغوت برای کارهای خیر یا امور دینی اشکالی ندارد.

کد سایت fa2397
طبقه بندی موضوعی سؤالات ساکنان غرب