پولی از راه حرام کسب شده است و صاحبش نیز معلوم نیست. آیا باید خمس این مال پرداخت شود یا نه؟
پولی از راه حرام کسب شده است و صاحبش نیز معلوم نیست. آیا باید خمس این مال پرداخت شود یا نه؟

باسمه تعالی

پولی که از راه حرام کسب شده، به مالکیت شخص کسب کننده در نمی آید و باید به مالک آن باز گرداند و اگر چنین چیزی امکان ندارد، باید تمام آن پول، از سوی صاحبش صدقه دهید و بنا بر احتیاط واجب باید قبل از صدقه دادن از مجتهد جامع الشرایط اجازه بگیرد.*

 

* با دفتر تماس گرفته شود.

کد سایت fa2394
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه خمس|احکام غصب