کسی زن خودش را که باردار بوده در غیاب زن، طلاق می دهد سپس در همان مجلس رجوع لفظی می کند سپس طلاق می دهد و دوباره رجوع می کند. بار سوم هم طلاق می دهد (سه طلاق و دو بار رجوع) با توجه به این مسئله، سؤال این است: آیا این طلاق صحیح است یا نه؟ اگر صحیح است بائن محسوب می شود یا نه؟
کسی زن خودش را که باردار بوده در غیاب زن، طلاق می دهد سپس در همان مجلس رجوع لفظی می کند سپس طلاق می دهد و دوباره رجوع می کند. بار سوم هم طلاق می دهد (سه طلاق و دو بار رجوع) با توجه به این مسئله، سؤال این است: آیا این طلاق صحیح است یا نه؟ اگر صحیح است بائن محسوب می شود یا نه؟

باسمه تعالی
١- حضور زن در مجلس طلاق شرط نیست.
٢- در یک مجلس فقط یک طلاق امکان دارد و همان طلاق در صورت تحقق تمام شرایط درست است و طلاق مزبور در صورت صحت در فرض مذکور رجعی است.

کد سایت fa2393
طبقه بندی موضوعی احکام اختصاصی طلاق