در غیاب همسر باردار، آیا می توان او را در یک مجلس سه طلاق داد تا طلاق بائن انجام گردد؟
در غیاب همسر باردار، آیا می توان او را در یک مجلس سه طلاق داد تا طلاق بائن انجام گردد؟

باسمه تعالى

امکان سه طلاق در یک مجلس وجود ندارد و اگر شرایط کامل محقق باشد، فقط یک طلاق واقع می شود. حضور زن جزء شرایط طلاق نیست.
 

کد سایت fa2381