من یک میکرو رم پیدا کردم. وظیفۀ من در این حالت چیست؟ می توانم آن را به مغازه ای بدهم که جلوی آن، رم مزبور را پیدا کرده ام تا با زدن اعلامیه، صاحبش پیدا شود؟
من یک میکرو رم پیدا کردم. وظیفۀ من در این حالت چیست؟ می توانم آن را به مغازه ای بدهم که جلوی آن، رم مزبور را پیدا کرده ام تا با زدن اعلامیه، صاحبش پیدا شود؟

باسمه تعالی

اگر احتمال عقلائی می دهید صاحب مال از این طریق پیدا می شود، می توانید اقدام به این کار کنید و پس از نا امیدی از یافتن وی، می توانید آن مال را تملک کنید یا وجه آن یا خودش را از طرف صاحب مال، صدقه دهید؛ هرچند در صورتی که صاحب مال پیدا شود و مال خود را از شما مطالبه کند و یا به صدقه راضی نشود، باید آن مال ـ اگر هنوز وجود دارد ـ یا مبلغ آن را به وی برگردانید.

 

کد سایت fa2316
طبقه بندی موضوعی احکام اختصاصی