حکم رابطه با خواهر زن و نزدیکی با همسر از طریق دبر چیست؟
من خواهر زن خود را در آغوش گرفتم و همچنین با باسن او تنها با دست تماس برقرار کردم. این همه بعد از عروسی واقع شد و نیز من با زن خود همیشه از طریق دبر (پشت) جماع می کنم. آیا ازدواج ما باطل شده است؟

باسمه تعالی

1. تماس شهوانی با هر نامحرمی از جمله خواهر زن، حرام است و باید توبه کنید.

2. توبه در این گونه موارد به پشیمانی قلبی و تصمیم بر عدم تکرار عمل و تقاضای بخشش از خدای متعال تحقق پیدا می کند.

3. جماع از دبر با رضایت همسر، حرام نیست و صدمه ای به عقد نکاح وارد نمی کند.

کد سایت fa231
طبقه بندی موضوعی روابط زن ومرد