هنگام گوش دادن به خطبه نماز جمعه، حکم ذکر گفتن زیر لب یا خواندن سور کوتاه قرآنی چیست؟
هنگام گوش دادن به خطبه نماز جمعه، حکم ذکر گفتن زیر لب یا خواندن سور کوتاه قرآنی چیست؟

باسمه تعالی

ذکر یا قرائت قرآن در هنگام گوش دادن به خطبه نماز جمعه، اگر مانع شنیدن نشود، مانعی ندارد و مستحب است.

کد سایت fa228 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی احکام نماز جمعه