آیا یارانه ای که دولت به مردم می پردازد، خمس دارد؟
آیا یارانه ای که دولت به مردم می پردازد، خمس دارد؟

باسمه تعالی

اگر در سر سال خمسی یا پس از گذشت یک سال از زمانی که یارانه قابل برداشت می شود، چیزی از آن باقی بماند، باید خمس آن باقیمانده را بپردازد.