آیا استفاده از سرکۀ بالزامیک جایز است؟
آیا استفاده از سرکۀ بالزامیک جایز است؟

باسمه تعالى

خوردن این نوع سرکه اشکال ندارد.