ما اقدام به خرید ملکی کردیم که فروشنده در ازای کاری که به اتمام رسانده آن را از یک شرکت دولتی دریافت کرده اما در قرار داد او ذکر شده تنها با ساخت این زمین معامله شده، حق واگذاری آن را دارد و اگر قبل از ساخت زمین را واگذار کند قرارداد فسخ و زمین مسترد می گردد. ما قرار داد نوشته و ثمن را پرداخت کرده ایم و از شخص وکالت محضری بلا عزل گرفته ایم. اگر خود ما به تنهایی یا با همکاری همان شخص، زمین را بسازیم تکلیف این معامله چیست و چه کاری می توانیم بکنیم تا پول حاصله از این ملک حلال باشد؟
ما اقدام به خرید ملکی کردیم که فروشنده در ازای کاری که به اتمام رسانده آن را از یک شرکت دولتی دریافت کرده اما در قرار داد او ذکر شده تنها با ساخت این زمین معامله شده، حق واگذاری آن را دارد و اگر قبل از ساخت زمین را واگذار کند قرارداد فسخ و زمین مسترد می گردد. ما قرار داد نوشته و ثمن را پرداخت کرده ایم و از شخص وکالت محضری بلا عزل گرفته ایم. اگر خود ما به تنهایی یا با همکاری همان شخص، زمین را بسازیم تکلیف این معامله چیست و چه کاری می توانیم بکنیم تا پول حاصله از این ملک حلال باشد؟

باسمه تعالى

در صورتی معامله صحیح است که در وکالت قید شود ابتدا زمین از طرف موکل ساخته و سپس به مشتری واگذار می شود.

کد سایت fa2255