لباس احرام خود را که 10 سال پیش خریداری کرده بودم و در حج استفاده کرده بودم، اکنون که پس از ده سال مجدداً مشرف گشتم، می خواهم استفاده کنم. آیا باید خمس این لباس که در این ده سال نپوشیده ام را بپردازم؟
لباس احرام خود را که 10 سال پیش خریداری کرده بودم و در حج استفاده کرده بودم، اکنون که پس از ده سال مجدداً مشرف گشتم، می خواهم استفاده کنم. آیا باید خمس این لباس که در این ده سال نپوشیده ام را بپردازم؟

باسمه تعالى

این لباس جزء مؤونۀ شما شمرده می شده است و خمس به آن تعلق نمی گیرد.

 

کد سایت fa2244