حکم پیداکردن و یا خرید و فروش اشیاء عتیقه و یا گنج در افغانستان چیست؟
حکم پیداکردن و یا خرید و فروش اشیاء عتیقه و یا گنج در افغانستان چیست؟

 

باسمه تعالى

هر چند یافتن گنج جز پرداخت خمس وظیفه ای برای یابنده ایجاد نمی کند ولی احتیاط واجب آن است که با قوانین کشورها به ویژه کشورهای اسلامی در این مورد مخالفتی نشود.