خانوادۀ من به بانک بدهکار است و من کار جداگانه ای دارم. آیا بر من خمس واجب است؟
خانوادۀ من به بانک بدهکار است و من کار جداگانه ای دارم. آیا بر من خمس واجب است؟

باسمه تعالی

1. هر مکلفی که صاحب درآمد است باید نسبت به محاسبۀ اموال برای خمس اقدام کند.

2. اگر خانوادۀ شما تحت تکفل شما هستند، صرف درآمدتان در هزینۀ ایشان با رعایت شأن و جایگاه جزء مؤونه شما به حساب می آید و این هزینه در هنگام محاسبه از درآمد شما کسر می گردد و اگر چیزی باقی ماند به آن خمس تعلق می گیرد.

کد سایت fa2159
طبقه بندی موضوعی مئونه|مسائل متفرقه خمس