اگر کسی در گذشته یکبار مشروب خورده و بعد توبه کرده باشد، چه حکمی دارد؟
اگر کسی در گذشته یکبار مشروب خورده و بعد توبه کرده باشد، چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

توبه کافی است.

کد سایت fa2158
طبقه بندی موضوعی توبه