اگر خانمی ادعا کند که با شوهرش همبستر نشده است، آیا در مسأله عده می توان به این حرف او اعتماد کرد یا باید ثابت شود؟
اگر خانمی ادعا کند که با شوهرش همبستر نشده است (یعنی عده 3 ماهه لازم نیست) می توان به حرف او اعتماد کرد یا باید ثابت شود؟

باسمه تعالی

اگر زنی بگوید در عده نیست، با چند شرط از او پذیرفته می شود:

1. زن مورد اتهام نباشد.

2. سخنش با سخن مردی که در عدۀ او است تعارض نداشته باشد.

3. ملاک عده نگهداشتن «التقاء الختانین؛ تداخل آلت تناسلی مرد با مهبل مقعد زن» است و این مفهوم به همین مقدار که به اندازۀ حشفه (سر آلت تناسلی مرد) ـ چه از جلو و چه از عقب ـ نزدیکی صورت گیرد، تحقق پیدا می کند و فرد باید عده نگه دارد، در غیر این صورت نگهداشتن عده واجب نیست.

کد سایت fa2138
طبقه بندی موضوعی احکام عده