آیا رشوه تحت هر شرایطی جایز است؟ آیا به محل و اجتماعی که در آن زندگی می کنی بستگی دارد؟
آیا رشوه تحت هر شرایطی جایز است؟ آیا به محل و اجتماعی که در آن زندگی می کنی بستگی دارد؟

باسمه تعالى

1. رشوه در اصطلاح خاص فقهی مالی است که به قاضی می دهند تا خلاف حق حکم کند. رشوه به معنایی که امروز به کار می رود، مالی است که یک نفر دریافت می کند تا کاری را بر خلاف قانون انجام دهد.

2. گرفتن رشوه در هر دو فرض حرام است اما رشوه دادن برای رسیدن به حق واقعی و یقینی که بر خلاف قوانین نباشد و راهی برای احقاق این حق جز پرداخت رشوه نباشد، اشکال ندارد.

کد سایت fa2100
طبقه بندی موضوعی رشوه