آیا کسی فقط با یک کلیه زندگی می کند و پزشکان کشورش یعنی فرانسه، به او توصیه کرده اند که روزی 1 لیتر آب بنوشد. من در خصوص ماه رمضان چه پاسخی باید به او بدهم؟
در الجزایر زندگی می کنم. دختری دوست من است که می خواهد به دین اسلام بپیوندد. او با 4 رکن اسلام موافق است اما در خصوص ماه رمضان از من سؤالی پرسید. او فقط با یک کلیه زندگی می کند و پزشکان کشورش یعنی فرانسه، به او توصیه کرده اند که روزی 1 لیتر آب بنوشد. من در خصوص ماه رمضان چه پاسخی باید به او بدهم؟

باسمه تعالى
کسی که روزه برای او ضرر دارد، لازم نیست در ماه رمضان روزه بگیرد و فقط باید برای هر روز افطار معادل 750 گرم طعام به فقیر بدهد و اگر عذر او تا رمضان آینده ادامه یابد قضای روزه به طور کلی از او ساقط می شود و باید برای هر روز افطار 750 گرم دیگر طعام به فقیر صدقه دهد. پس با مسلمان شدن، هیچ مشکلی از این جهت برای این خانم پیدا نمی شود.