دوره ای که یک مادر مجاز است تا به فرزند خود شیر تغذیه کند، چقدر است؟
دوره ای که یک مادر مجاز است تا به فرزند خود شیر تغذیه کند، چقدر است؟

باسمه تعالی

شیر دادن تا دو سال کامل از زمان تولد فرزند بر مادر در صورت امکان واجب است و شیر دادن به فرزند بیش از دو سال حرام نیست.

کد سایت fa2087