آیا در مسجد اجرای برنامه ورزشی از قبیل باستانی، کشتی، پینک پنگ جایز است؛ البته با لحاظ حرمت و رعایت وقت نماز؟
آیا در مسجد اجرای برنامه ورزشی از قبیل باستانی، کشتی، پینک پنگ جایز است؛ البته با لحاظ حرمت و رعایت وقت نماز؟

باسمه تعالی

استفاده از فضای مسجد برای تفریح در صورتی که بی احترامی به مسجد تلقی نشود، اشکال ندارد و اگر موجب جذب جوانان به مسجد و نماز جماعت شود، بسیار خوب است.

کد سایت fa2052
طبقه بندی موضوعی مکان نمازگزار